Build a house without permission

หากคุณกำลังคิดที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ การก่อสร้างบ้านนั้นจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆให้ครบถ้วน และยื่นคำขออนุมัติก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญาตก่อสร้างนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย และความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนแล้ว ถ้าหากไม่มีการขออนุญาตตามกฎหมายก็อาจจะโดนระงับการก่อสร้างหรืออาจโทษหนักไปจนถึงการจำคุก

build a house permission

ใบอนุญาตก่อสร้างคืออะไร

ก่อนการก่อสร้างบ้านทุกครั้ง จะต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อทำการตรวจสอบเลขที่บ้าน ใบอนุญาตยังช่วยควบคุมให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งในเรื่องระยะร่นบ้าน ระยะห่างจากชุมชนข้างเคียง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรายอื่น และเพื่อความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ภายใต้บังคับของกฎระเบียบการก่อสร้างนั้น ๆ

ถ้าสร้างบ้านแบบไม่ขออนุญาตจะโดนลงโทษอย่างไร 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 39 การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายทันที ซึ่งจะมีบทลงโทษดังนี้ 

บทลงโทษมาตรา 65 

 • จะมีโทษจำคุก 3 เดือน และปรับไม่เกิน 60,000 บาท 
 • ปรับรายวัน วันละ 10,000 บาท (จนกว่าจะทำการขออนุญาต)

บทลงโทษมาตรา 40 

 • ถูกหยุดสั่งการก่อสร้าง ห้ามใช้ ห้ามเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง
 • ถูกสั่งให้ทำการขออนุญาตและแก้ไขให้ถูกต้อง 

(กรณีก่อสร้างไปแล้วหากแก้ไขแล้วจะโดนข้อหาสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต)

บทลงโทษมาตรา 66 

 • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • ระวางโทษรายวันปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท
building permission

ขั้นตอนและเอกสารการขออนุญาตการก่อสร้าง

สิ่งที่สำคัญในการเริ่มก่อสร้างบ้านจำเป็นต้องมีการขออนุญาตเรื่องของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้อย่าราบรื่น โดยจะต้องยื่นเรื่องของใบอนุญาตการก่อสร้างที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 

การขอใบอนุญาตสำหรับก่อสร้าง

 • เตรียมเอกสารและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเขียนคำร้องให้เรียบร้อยแล้วยื่นต่อพนักงานประจำสำนักงานเขต
 • พนักงานเขตจะทำการตรวจสอบแปลนบ้าน หรือแบบแปลน เอกสารต่าง ๆ จะต้องก่อสร้างตามแบบเท่านั้น
 • หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะได้รับใบอนุญาต แต่หากไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำการแก้ไขแล้วมาดำเนินการใหม่อีกครั้งได้
 • เมื่อเราได้รับใบอนุญาตมาแล้วสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เลย

เอกสารที่สำคัญในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

 • คำร้องในการขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคาร (ข.1)
 • แบบแปลนบ้าน และ รายละเอียดการก่อสร้าง
 • หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุม และ เอกสารจากวิศวกร
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดิน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร
permission form

การขอใบอนุญาตนั้นจำเป็นต่อการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด หรือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนขั้นตอนต่อ ๆ ไปของการสร้างบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของบ้านจะต้องเตรียมเอกสารให้ขอใบอนุญาตตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างความสบายใจในการก่อสร้าง และหากไม่ได้ดำเนินตามกฎหมายหรือไม่ได้ขออนุญาตจะทำให้เราเสียค่าปรับ จำคุก หรือถูกระงับให้หยุดการก่อสร้างได้ 

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด Comfort Max Co., Ltd.

บริษัทรับสร้างบ้าน รับเหมางานก่อสร้างโกดัง โรงงาน บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง 20 ปี

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top